Jak prowadzić działalność gospodarczą podlegając pod KRUS?

działalność a krus

KRUS (akronim od Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) jest jednym z najpowszechniejszych sposobów ubezpieczania się przez rolników. To właśnie dzięki prowadzeniu rolniczej działalności gospodarczej i regularnym opłacaniu składek mogą oni nabyć prawo do tzw. emerytury rolniczej.

Wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej, polskich rolników obowiązywać zaczęły prawa międzynarodowe, na mocy których możliwe jest korzystanie z ubezpieczenia KRUS przy jednoczesnym prowadzeniu działalności pozarolniczej. Jest to możliwe dzięki założeniom programu Kapitał Ludzki. Jak w takiej sytuacji wyglądać będzie jednakże kwestia prawna prowadzenia biznesu przez rolnika podlegającego pod KRUS?

Jak wynika z założeń nadmienionego programu, rolnik decydujący się na podjęcie działań mających na celu otwarcie własnej działalności gospodarczej lub też współtworzenie jej wraz z innym podmiotem nie musi zrzekać się ubezpieczenia rolniczego. Aby jednakże było to możliwe i aby osoba taka mogła uniknąć konieczności zmiany ubezpieczyciela na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest spełnienie określnych warunków. Po pierwsze, rolnik planujący wejście do świata biznesu zobowiązany jest to opłacania składek KRUS przez okres trzech pełnych lat poprzedzających moment podjęcia decyzji o otwarciu własnej firmy lub też współuczestniczeniu w jej prowadzeniu. Składki takie uiszczane muszą być w pełnym wymiarze. Zawieszenie ubezpieczenia nawet na okres jednego miesiąca uniemożliwia dalsze korzystanie z usług KRUS i wymusza rozpoczęcie naliczania trzech lat od momentu wznowienia regularnego wpłacania składek. Kolejnym istotnym warunkiem jest rozporządzenie mówiące, iż rolnik pragnący w dalszym ciągu podlegać pod ubezpieczenie rolnicze zobowiązany jest w dalszym ciągu po założeniu działalności gospodarczej prowadzić także działalność rolniczą z tytułu której odprowadza on należne składki. Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie oraz uprawianie gruntów rolnych o obszarze łącznym przekraczającym jeden hektar.

Pamiętać należy także, że rolnik który pragnie prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie w dalszym ciągu korzystając z usług Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie może mieć ustalonego prawa do emerytury, renty oraz innych świadczeń społecznych. Ostatnim z warunków jakie należy spełnić podczas prowadzenia działalności pozarolniczej jest osiąganie dochodów z rzeczonego tytułu nieprzekraczających progu granicznego, którego wysokość to obecnie nieco ponad trzy tysiące złotych. W przeciwnym przypadku prawo wymaga zmiany ubezpieczyciela oraz uiszczanie składek w ZUS.

Zakładając utrzymywanie zarobków z pozarolniczej działalności gospodarczej na określonym poziomie oraz spełnienie pozostałych wyszczególnionych w artykule warunków, rolnik decydujący się na otwarcie działalności gospodarczej w dalszym ciągu uiszczać może składki w standardowej wysokości zależnej od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego. Jest to niezaprzeczalna korzyść, jako że pozwala na poczynienie rocznych oszczędności rzędu nawet jedenastu tysięcy złotych!