Wypadek przy pracy – postępowanie

wypadek przy pracy postępowanie

Wypadek przy pracy – postępowanie. W dzisiejszym świecie większość życia spędzamy w pracy. W związku z tym, istnieje większe ryzyko, że wypadek może zdarzyć się także w pracy. Co wtedy zrobić? Co zrobić gdy np. tydzień temu złamałeś nogę w pracy? Chciałbyś dostać odszkodowanie, ale nie wiesz czy Ci się należy oraz nie jesteś pewien czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy. Jeśli jesteś w takiej lub podobnej sytuacji, ten artykuł jest przeznaczony dla Ciebie.

1. Czym jest wypadek przy pracy? Jak rozpoznać, że zdarzenie, które Ci się przytrafiło, jest wypadkiem przy pracy za które należy Ci się odszkodowanie?


Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [dalej zwana także „ustawą”] za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3)   w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

PRZYKŁADY:
1. Kiedy idziesz w pracy do ksera, aby zrobić kopię pisma dla klienta i np. poślizgniesz się – jest to wypadek przy pracy.
2. Kiedy odstawiając towar na półki sklepowe spadnie na Ciebie część towaru – jest to wypadek przy pracy.

PAMIĘTAJ JEDNAK!
Nie dostaniesz odszkodowania, jeśli wypadek przy pracy był spowodowany przez Twoje zachowanie niezgodne z przepisami BHP. Ubezpieczony bowiem nie otrzyma świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku okaże się udowodnione naruszenie przez niego przepisów o ochronie życia i zdrowia spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo. Takie same konsekwencje poniesie osoba, która będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych przyczyniła się w znacznym stopniu do wypadku.

Ustawa reguluje również kwestię zdarzeń, które traktuje się na równi z wypadkiem przy pracy, jednakże to zagadnienie zostało opisane w odrębnym artykule.

Co więcej, za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas innych czynności niewymienionych powyżej, takich chociażby jak m.in. uprawianie sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych czy wykonywanie przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi [jeżeli chcesz poznać pełną listę koniecznie sprawdź art. 3 ust. 3 ustawy].

2. Zdarzył się wypadek i co potem?

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący pracownikiem, następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy [art. 234 -2371] oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
W pierwszej kolejności, pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia jego przyczyn i okoliczności, które są ustalane przez powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, tzw. „protokół powypadkowy”, według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy. Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem, a poszkodowany ma możliwość zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag do protokołu. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika.
Ta procedura jest niezmiernie istotna, gdyż później to m.in. na podstawie protokołu powypadkowego będziesz mógł się domagać ewentualnego odszkodowania.

3. Jakie postępowanie podjąć po wypadku? Jakie świadczenia możesz uzyskać z tytułu wypadku przy pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

1)   „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
2)   „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
3)   „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
4)   „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
5)   „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
6)   „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
7)   „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
8)   „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
9)   „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;
10)  dodatek pielęgnacyjny;
11)  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

///
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat bądź też potrzebujesz pomocy z podobnym zagadnieniem skontaktuj się z Kancelarią Prawną NMB – www.kancelarianmb.pl